meer over MR

 

 • Het beleid van de MR moet erop gericht zijn dat:
 • er naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg wordt bevorderd tussen enerzijds het bevoegd gezag(schoolbestuur), de directie en personeelsleden van de school en anderzijds de kinderen die op onze school onderwijs genieten met hun ouders.
 • Er wordt gewaakt voor discriminatie en gelijke behandeling.
 • Daartoe heeft de MR een aantal bijzondere bevoegdheden:
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht

Onder het, in het eerste punt genoemde, Adviesrecht valt tevens het recht dat een belangrijke zaak die onder de aandacht van bestuur, schoolleiding, personeelsleden en ouders moet worden gebracht, door de MR kan worden aangedragen ter overweging en/of bestudering( recht van initiatief)

 • De schoolleiding en het bestuur zullen de mening van de MR in de vorm van een advies of een al dan niet verkregen instemming serieus moeten nemen.
 • De MR zal bovenstaande zaken proberen te verwezenlijken met behulp van:
 • Een jaarplanning; vast onderdeel hiervan is gemiddeld één MR-vergadering per zes weken.
 • Een lijst van bevoegdheden( instemmings- en adviesrecht) per onderwerp (art. 6 t/m 9 van AOB)
 • Een MR-reglement
 • Al dan niet ‘gefilterde’ agendapunten en notulen van de vergaderingen van schoolbestuur en –leiding.
 • De noodzakelijke faciliteiten, zoals scholing voor MR-leden, een archiefkast, vergaderruimte en publicatiemogelijkheden.
 • Informatie aan de achterban(personeelsleden, kinderen met hun ouders), de schoolleiding en het schoolbestuur.
 • De MR en Lumpsum
 • Bestuur is verplicht de MR volledig te informeren over inkomsten, uitgaven en vermogenspositie.
 • De MR adviseert over voorgenomen bestuursbesluiten t.a.v.:

- meerjarig financieel beleid (waaronder bestemming van middelen)
- criteria voor verdeling van middelen over scholen en bovenschoolse voorzieningen
- criteria voor verschuiving van middelen tussen afzonderlijke scholen
- managementstatuur, waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

 

 • De MR probeert openheid en onderling overleg binnen de school te bevorderen. De MR moet erop toezien dat de school democratisch en doelmatig functioneert. Voor bepaalde zaken, die wettelijk in het reglement Medezeggenschap Basisonderwijs zijn vastgesteld, dient het bestuur instemming dan wel advies te vragen aan de MR.
 • De visie van de school is dat er voor de kinderen een veilige, beschermende en prettige leef- en werkgemeenschap wordt gecreëerd, waarin de kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en zich vrij voelen om zich te uiten. De MR onderschrijft dit en wil, daar waar mogelijk is, een bijdragen leveren 
 • Onze school bestaat uit meerdere denominaties( geloofsovertuigingen), waardoor we kiezen voor een variëteit van personen uit diverse kerkgenootschappen. De school kiest voor leerkrachten die actief bezig zijn met Gods Woord. Aan de ouders in de MR wordt dezelfde eis gesteld.
 • Door deze bewuste keuze is de MR op gebied van geloofsbeleving een breed-georiënteerde groep en kan deze samenstelling zorgen voor een goed overwogen advies dat rekening houdt met de verschillende geloofsbelevenissen binnen de school.
 • De oudergeleding heeft als taak dat zij een luisterend oor aan de ouders binnen de school biedt. De leerkrachten doen dit ook, maar dan voornamelijk binnen het team.
 • Zij kijken kritisch naar voorstellen van bestuur, team en ouderraad en geven advies. Soms is er spraken van instemmingsrecht. Zelf mag de MR ook voorstellen aandragen richting bestuur.